Złotówka za 50 groszy.

Analizy spółek z GPW i NewConnect. Blog giełdowy.

Author Archive: 1za50.pl

Przereklamowana dywersyfikacja

Czego nie daje dywersyfikacja przy inwestowaniu w akcje?
Dywersyfikacja to nic innego, jak uśrednienie. Im większa dywersyfikacja, tym zwrot będzie bliższy średniej (czyli indeksowi WIG, jeśli mówimy o całym rynku). Mocna dywersyfikacja to gwarancja, że nie osiągnie się ponadprzeciętnego zwrotu. Oczywiście kij ma dwa końca — nie poniesie się też ponadprzeciętnej straty. Dywersyfikacja przy inwestowaniu w akcje pozwala ograniczyć ryzyko związane z pojedynczą spółką (ryzyko specyficzne dla tej spółki). Natomiast dywersyfikacja w żaden sposób nie wpływa na ograniczenie ryzyka całego rynku akcji. Nawet doskonała dywersyfikacja (kilkaset spółek) w niczym nie pomoże ograniczyć strat podczas bessy.

(więcej…)

Enter Air — jaki będzie sezon 2017?

Rozpoczął się sezon urlopowy, a wraz z nim najlepszy okres dla czarterowych linii lotniczych. W Polsce trwa wysoka konsumpcja detaliczna, a także doskonały rok ma branża hotelowa (GUS ocenił sektor Zakwaterowanie i Gastronomia najwyżej spośród wszystkich sektorów w czerwcowej ocenie koniunktury), więc może i linie lotnicze osiągną ponadprzeciętne wyniki? Rezerwacje mierzone przez Polski Związek Organizatorów Turystyki wskazują, że powinien być dobry rok (fajnie byłoby, gdyby była skala na wykresie, ale autorzy nie umieścili):

(więcej…)

Obligacje International Personal Finance (IPP0620)

Uderzenie w firmy pożyczkowe
Rentowności obligacji firm pożyczkowych drastycznie wzrosły na początku tego roku wskutek ogłoszenia przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu ustawy, która w razie uchwalenia przez parlament w sposób zasadniczy ograniczałaby rentowność firm pożyczkowych w ich obecnym modelu funkcjonowania. Chodzi o nałożenie ograniczenia wielkości kosztów dodatkowych (niezwiązanych z oprocentowaniem pożyczki), które firmy pożyczkowe mogą naliczać klientom (ang. cap on non-interest charges). Na GPW/NC notowanych jest wiele firm tego typu, które akcję pożyczkową finansują głównie obligacjami, wysoko oprocentowanymi i często o niezbyt odległym terminie wykupu. Posiadacze tych obligacji przestraszyli się, że firmy nie będą w stanie refinansować swojego długu ze względu na znaczne pogorszenie rentowności na podstawowym biznesie. (więcej…)

Do kawy — Herbalife i Bill Ackman

Obejrzałem dokument Betting on zero — o głośnym w USA zakładzie funduszu hedgingowego przeciwko firmie Herbalife. Herbalife jest jednym z amerykańskich MLM’ów (ang. multi level marketing), sprzedającym dietetyczne koktajle i inne suplementy pod hasłem zdrowego odżywiania oraz walki z otyłością.

Bill Ackman, znany zarządzający funduszem hedgingowym Pershing Square Capital Management otworzył w 2012 roku dużą krótką pozycję na Herbalife i wypowiedział firmie wojnę, próbując publicznie udowodnić, że jest piramidą finansową. Co było dalej, można obejrzeć w filmie lub przeczytać w wyczerpującym artykule z New Yorker’a. Co ciekawe, historia trwa do dzisiaj. Najciekawszy jest chyba aspekt psychologiczny. Cała sprawa trwa już ponad 5 lat, a w ciągu dwóch-trzech lat od otwarcia pozycji Ackmana sprawy przybrały skrajnie niekorzystny dla niego obrót. Nieswoje (tylko inwestorów) pieniądze i ogromna presja — wszystko rozgrywało się publicznie. Trzeba przyznać, że Ackman ma charakter.

Polkap — raport roczny, IQ’17, zmiany w akcjonariacie

Trup z szafy
Długo wyczekiwany trup z szafy w końcu ujrzał światło dzienne:

Zarząd zaproponuje zawiązanie rezerw w łącznej wysokości 12.561 tys. zł , w tym w ciężar wyniku lat ubiegłych kwotę 10.819 tys. zł , a pozostałą kwotę rezerw w wysokości 1.742 tys. zł w ciężar wyniku roku 2016. Spółka jest w trakcie egzekwowania należności objętych rezerwami. Podejmie również próbę odzyskania środków przeznaczonych na inwestycje oraz utraconych w wyniku niegospodarności poprzedniego Zarządu.

źródło: raport bieżący 11/2017

Ze sprawozdania zarządu:

W ocenie obecnego zarządu wysokie odpisy na rezerwy to w znacznym stopniu efekt niegospodarności poprzedniego zarządu. Aktualnie trwa dochodzenie wyrządzonych szkód na drodze sądowej. Zarząd podjął również decyzję o nie tworzeniu rezerw na sprawy sądowe, ponieważ nie uznaje roszczeń, będących przedmiotem tych postępowań.

Nieco rozszerzony komentarz z opinii biegłego rewidenta:

Zwracamy uwagę, że Spółka w 2016 roku dokonała odpisów aktualizujących wartość aktywów, m.in. na wartość nakładów inwestycyjnych tj. zaliczki na środki trwałe oraz inwestycje długoterminowe na łączną wartość 7,02 mln zł oraz na należności wątpliwe do odzyskania w kwocie 3,78 mln zł. (…) jak również dokonała odpisu aktualizującego w koszty w roku 2016 wartość inwestycji krótkoterminowych w kwocie 1,9 mln zł w związku z różnicami inwentaryzacyjnymi.

Ponadto warto zwrócić uwagę na zdanie:

Nie obserwowaliśmy spisu z natury zapasów na dzień 31.12.2016 roku, których wartość wynosi 7.992,1 zł tj. około 18% sumy bilansowej. Stosowany przez Spółkę sposób ewidencji zapasów nie umożliwia nam potwierdzenia stanu ilościowego zapasów (w tym rozliczenia produkcji w toku) na dzień bilansowy za pomocą innych procedur aniżeli spis z natury.

A także:

Jednocześnie informujemy, iż Spółka jest stroną postępowań sądowych (w przeważającej części z tytułu roszczeń pozabilansowych), w związku którymi podjęła stosowne przeciwdziałania. Obecnie trwa postępowanie procesowe, a ostatecznego rozstrzygnięcia i skutków sporu nie da się ocenić. W związku z tym nie utworzono rezerwy na pokrycie ewentualnych zobowiązań, które mogą powstać w razie niekorzystnego dla Spółki wyroku sądowego.

Spadki wywołane trupem z szafy zostały natomiast zatrzymane w części przez p.M.Sobieskiego, który poinformował później o nabyciu 25 maja 31.370 akcji.

Wyniki IQ 2017
Wyniki za pierwszy kwartał nie są dobre. Sprzedaż produktów spadła o 11,5% (nie licząc zmiany stanu produktów), wzrosły natomiast mocno należności (do rekordowego poziomu 10.744 tys. zł). W efekcie przepływy operacyjne za IQ wyniosły -895 tys. zł. W II kwartale rozpoczyna się sezon i wyniki II oraz III kwartału ujawnią czy pozycja sprzedażowa spółki ucierpiała wskutek wszystkich innych wydarzeń od czasu przejęcia przez nowego akcjonariusza.

Wysokie odpisy/rezerwy w praktyce zniwelowały cały margines bezpieczeństwa, o którym pisałem wcześniej. Jednak duża część takiego scenariusza była już w cenie akcji — ostatnie spadki to tylko około 15%. Niewiele jak na zniknięcie prawie połowy kapitałów spółki i niezbyt dobry kwartał.

Zmiany w akcjonariacie
Na koniec roku Synergia Finanse SA miała 447.799 akcji (9,88%), podczas gdy w raporcie bieżącym z 9 maja 2017 spółka poinformowała o zejściu poniżej 5% przez Synergia Finanse SA do 212.021 akcji. Co teoretycznie oznacza, że wolumen obrotu styczeń-marzec, który wyniósł 382.799 sztuk, został w głównej mierze po stronie sprzedaży wygenerowany przez Synergię, która sprzedała 237.778 akcji (62% obrotu?).

Polwax — niekorzystne informacje

W marciu Polwax zaskoczył informacją, że nakłady inwestycyjne na projekt Future wzrosły do 159,9 mln zł z planowanych wcześniej 123,6 mln (wzrost o prawie 30%). W efekcie w kwietniu zarząd zarekomendował niewypłacanie dywidendy za 2016 rok.

Zrealizował się negatywny scenariusz, o którym pisałem wcześniej. Poza możliwymi słabszymi wynikami za 2017 rok (prezes informował m.in. o trudnych, niesatysfakcjonujących wynikach negocjacji kontraktu z Biedronką) zostało niewiele negatywnych informacji, jakie mogą zaskoczyć. Po spadkach, kurs ustabilizował się powyżej 15 zł, z lekko osuwającą się tendencją. Czy druga połowa roku to czas na inwestycję w Polwax?

Herkules (HRS)

W lutym 2017 Herkules zmodyfikował program skupu akcji własnych w celu umorzenia — maksymalnie do 11% akcji za nie więcej niż 23,9 mln zł i za cenę nie wyższą niż 5 zł/akcję (do końca 2017 roku). Do teraz skupił 618 tys. akcji (1,42%). Od momentu ogłoszenia skupu kurs wzrósł już około 30%. Co ciekawe, Herkules ogłosił też potencjalną dywidendę za 2016 rok w wysokości 0,13 zł/akcję (stopa 3,17%).

W kwietniu OFE NN poinformowało o przekroczeniu 10% w kapitale, a według Stooq zaangażowanie zwiększyły też TFI BPH i TFI Altus w stopniu większym niż pod koniec roku zmniejszały inne fundusze.

(więcej…)

Polwax (PWX)

Polwax SA jest jednym z dwóch największych producentów wyrobów parafinowych w Polsce (obok Fabryki Parafin Naftowax, której profil produkcji jest odmienny). Jako największą konkurencję zagraniczną spółka wskazuje Sasol oraz H&R Group. Obie te spółki są notowane.

Historia

Z prospektu emisyjnego:

Spółka prowadzi działalność od 1999 roku. W latach 2004-2011 Spółka funkcjonowała w strukturach Grupy LOTOS. Na początku 2012 roku miał miejsce tzw. lewarowany wykup menedżerski, w którym wzięli udział menedżerowie Spółki, inwestorzy pasywni oraz fundusz private equity. W Dacie Prospektu właścicielem 65,2% akcji Spółki (54,7% głosów na Walnym Zgromadzeniu) jest Krokus Chem. Prezes Zarządu Spółki, Pan Dominik Tomczyk posiada 14,9% udziału w kapitale zakładowym Spółki (22,4% głosów na Walnym Zgromadzeniu).

Polwax jest przedsiębiorstwem o strukturze dwuoddziałowej. W Jaśle zlokalizowany jest zakład produkcyjny zajmujący się produkcją parafin, natomiast w Czechowicach-Dziedzicach oprócz produkcji parafin realizowana jest również produkcja zniczy i świec. Ponadto Spółka posiada dwa biura zlokalizowane w Krakowie i w Warszawie.

Majątek produkcyjny Spółki obejmuje m.in. nowoczesną komorę Sulzera do odolejania gaczy parafinowych, instalację do odwaniania parafin, linię do pastylkowania, wieżę granulacyjną, blending małotonażowy oraz prasy filtracyjne, a także nowoczesne rozwiązania produkcyjne w zakresie wyrobu zniczy i świec. Ponadto Spółka dysponuje własną bocznicą kolejową w każdym z oddziałów produkcyjnych i dostępem do infrastruktury kolejowej umożliwiającym transport surowców i produktów Polwax drogą kolejową (umowa z LOTOS Kolej na realizację przewozów kolejowych oraz dzierżawę specjalistycznych cystern), co stanowi istotną przewagę konkurencyjną Spółki.

Polwax zadebiutował 6 października 2014 roku bez emisji nowych akcji, z ceną 15 zł/akcję i kaptalizacją 150 mln zł. Z oferowanych 3.819.865 sztuk (38,2% kapitału) najwięcej pochodziło od Krakus Chem (3,26 mln akcji). W październiku 2016 Krakus Chem sprzedał wszystkie pozostałe akcje. Od tego czasu liczba akcji wzrosła o 1,64%, prawdopodobnie w wyniku programu opcji menedżerskich.

(więcej…)

„if they make good valuation work I guarantee them the market will agree with them”

Joel Greenblatt w trakcie wywiadu w Wharton School:

I make two guarantees to my students:

  1. If they make good valuation work I guarantee them the market will agree with them. I just don’t tell them when. It could be a couple of weeks, could be two or three years. But I tell them the market will agree with them;
  2. In 90% of the cases for an individual stock, two or three years is enough time for the market to recognize the value they see if they have done good work. When you put together a group of companies that actually on average happens much faster.